Hayır Amaçlı Kitaplar

Yayınevlerinden ve/veya yazarlarından özel olarak temin edilen ve aşağıda detayları ile inceleyebileceğiniz kitaplar, makbuz karşılığı gönderilecek olup, masrafları düşüldükten sonra kalan meblağ adınıza hayır işlerinde kullanılacaktır. Hamra Derneği bu alışverişten herhangi bir ticari kazanç sağlamaz. Kitap sahibi olarak Hamra Derneğine bağışta bulunmuş olursunuz.

Lütfen adresinize gönderilmesini istediğiniz kitap/ların ücretini IBAN: TR33 0020 5000 0944 6976 5000 01 hesabımıza havale yaptıktan sonra sayfanın en altındaki formu doldurunuz. Sizinle irtibata geçilecektir.


 

Bilal Hattab 

Kızıldeniz 

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 15 TL.

Şiir alanında yazılmıştır.

 

 

 

 


Bilal Hattab 

Zann’ın Terazisinde Vahy’in Tahrifi

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 15 TL.

Zann’ın Terazisinde Vahy’in Tahrifi; Mustafa İslamoğlu’nun bazı görüşlerinin ele alınıpp, tahlîl ve tahkîkinin yapıldığı bir çalışmadır.

 

 

 

 

 


 

Muhammed İmamoğlu

Ahir Zaman Müslümanına Notlar

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 20 TL.

İtisam Yayıncılıktan 560 sayfa kitap

Kitabı oluşturan makaleler şâz ve bid’at fikirleri ve görüşleri reddetmek ve doğruları ifâde için yazılmıştır.

 

 

 


 

Riyaz’us Salihin – Tercüme: Mehmet Türk

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 20 TL.

İtisam Yayıncılıktan 620 sayfa karton kapak

 

 

 

 

 


 

Hafız İbn Hacer El-Askalani Hadis Usulü

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 20 TL.

Hâfız İbn Hacer’den aralarında İmam ez-Zerkeşi gibi şeyhlerinin de bulunduğu bir topluluk tarafından, hadis usulü alanında bir metin yazması talep edilince, “Nuhbetu’l-Fiker” isimli bu şerhin metnini telif etmiştir. Bunu 39 yaşında iken bir sefer esnasında yazmıştır. Bu metni yazdıktan sonra ez-Zerkeşi, ona bu metni şerh etmesini tavsiye edecektir.
Ancak o “Nuhbetu’l-Fiker”i şerh etmeden önce hocalarından birisi olan Kemaleddin eş-Şumunnî, esere olan taaccübü sebebiyle onu nazmetmiş, sonra da bu nazmını şerh etmiştir.
Ardından Kemaleddin eş-Şumunnî’nin oğlu ve İbn Hacer’in talebesi Takıyuddin eş-Şumunnî babasının şerhini muhtasar gördüğü için onun bu nazmını şerh edecektir.
Ancak İbn Hacer bu nazım ve şerhlerde eksiklikler gördüğü için, metni kaleme aldığı tarihten altı yıl sonra, yani hocası Kemaleddin eş-Sumunnî’nin vefatına müteakip bu şerhini yazmaya karar verecektir.
Şüphesiz ki “Nuzhatu’n Nazar” isimli bu eser Hâfız İbnu’s-Salah’ın “Mukaddime”sine nispetle kat kat küçük olmasına rağmen, içerisinde zikrettiği ıstılah ve hükümler onu kat kat kapsayacak cinstedir. Aynı şekilde meselelerin intizamlı ve birbiriyle irtibatlı bir akışla ve bambaşka bir üslupla sıralanması, bu eserin en seçkin özelliklerindendir. Yine ondaki incelikli noktalar ve diğer eserlerde bulunmayan derin mülahazalar da böyledir. İşte bu ve benzeri özellikler onu diğer hadis usulü eserlerinden ayrı bir konuma yükseltmiştir.
Bu nedenle Hâfız İbn Hacer çok kere bu eseriyle iftihar edip gurur duymuş ve ömrünün sonuna kadar bu metni şerh ederek okutmuştur. El hâk bu eser yazıldığı tarihten itibaren hadis usulü ilminde -hocaları da dâhil- ilim ehlince bir başyapıt olarak telakki edilerek onlarca nazmı ve şerhi yapılması hasebiyle bu iftiharı hak etmiştir.
Bu mübarek eseri hâşiyeler düşerek tercüme etmeyi nasip eden Rabbime şükrediyor ve bunu, hadis ilmi alanında kendisinden faydalanılan bir eser kılmasını O’ndan niyaz ediyorum. – Abdullah Samed Afaracı


 

Şah Veliyullah Dıhlevi Tefsir Usulü

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 20 TL.

El- Fevzu’l Kebir Fi Usuli-t Tefsir

 

 

 

 

 

 


 

İmam Şatıbi > El-İtisam 

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 30 TL.

Endülüsün yetiştirdiği en büyük bilginlerden biri olan Şâtıbînin, el-İtisâm (özgün uygulamaya sıkı sıkıya sarılma) ismini verdiği bu kitabı, bidatlere karşı Kitap ve Sünneti savunan, bidatin mahiyetine ve tehlikelerine işaret eden bir hazinedir. Bu eseriyle o, İslâmın özgün algılama ve uygulama biçimine ters olarak topluma yayılan hurafe ve bidatleri açıklamaya, kurtuluş yollarını göstermeye çalışmıştır. Yaşadığı dönemde böyle yanlış anlayışlarla kıyasıya mücadele eden Şâtıbî, toplumunu Kuran ve Sünnet çizgisinde sahih bir din anlayışına davet etmiştir. İşte bu çabanın ürünü olan el-İtisâm, alanının hem benzersiz hem de en önemli kitabı olma özelliğini hâlâ korumaktadır. Bidatçilerin gerek dünya gerek âhiret hayatlarının hüsran olacağı fikrini temel alan kitabın ana konularını, bidatin ve bu kapsama giren inanç ve fiillerin niteliği; bu tür davranışların dinî-hukukî hükmü; bidat ehlinin kendilerini haklı çıkarmak için yaptıkları savunuların tutarsızlığı; ibadet alanında söz konusu olan bidatlerin günlük davranışlar için de geçerli olup olmayacağı; bidat ile, fıkhî birer yöntem olan maslahat-ı mürsele ve istihsân arasındaki farklar oluşturmaktadır. Bütün bunlardan sonra eser, kurtuluşa ulaştıran hak yolun özelliklerini saymış ve dinin ana metinleri olan nasların doğru anlaşılıp uygulanmasının ilkelerini belirlemiştir.


 

Allame Cemaleddin e-Kasımi

Muhtasar İhyau Ulumiddin 

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 30 TL.

Mevizatu’l Mu’minîn min İhyâi Ulûmi’d Dîn (İhyâu Ulûmi’d Dîn’den Müminlere Nasihatler)  “…Şu da açıktır ki genele öğüt veren kişi zekâsının genişliğine ve kuvvetli kabiliyetine rağmen hatırlattığı konuları belirlerken zorluk çekmektedir. Eğer hedefi önünde belirgin olursa hafızası da o oranda tedarikli ve sağlam olur. Peki, bu sağlam ve tedarikli mevzuları ihtiva eden eser nerededir? Ben genele öğüt olması için te’lif edilen hiçbir eserde bütün şartlara haiz ve meseleyi hakkıyla ele alan, manaları anlaşılır, ibareleri ve ehemmiyetli noktaları idrak edilebilen ve genelin ihtiyaçlarına kifayet edip, eksiksiz olarak malumatları cem etmiş bir eser göremedim. O ki meselelerin teferruatına girmemiş, talep eden için içindekileri elde etmesi kolay, öğüt verenin yardımcısı ve basiret nazarıyla bakanı hidayet edecek bir kitapken ben onu bulamadım. Ve ben başarının o hoş esintilerini umarak dikkatle beklerken, uzun yıllar süren tedris çalışmaları esnasında gördüğüm o nefis kitaplar içerisinde müminlere yapılacak öğütler açısından en faydalı olan mevzuların “İhyâu Ulûmi’d Dîn”de olduğunu tespit ettim. Bu kitap Allame, İmam, Hüccetulislam Ebu Hâmid Muhammed b. Muhammed el-Gazâli et-Tûsî’nin eseridir, Allah ona rahmet eylesin ve ondan razı olsun.” Allâme Cemaleddin el-Kâsimî Tercümeye esas alınan nüsha, Dâru’n Nefâis yayınlarının 1981’de yayınladığı birinci baskısıdır. Eseri, Allame Cemaleddin el-Kâsimi’nin oğlu Şeyh Zâfir el-Kâsimi’nin ricası üzerine, Şeyh Âsım et-Tayyar tahkik etmiştir. , Şeyh Âsım et-Tayyar bu çalışmasını Cemaleddin el-Kasimi’nin vefakâr talebelerinden olan babasının ruhuna ithaf etmektedir. Dipnotlarda verilen kaynaklar, Âsım et-Tayyâr’ın tahkikinden nakledilmiştir. Muhakkik zayıflığına işaret ettiği rivayetleri, Hafız el-İrâkî’nin İhya üzerine yaptığı “el-Muğnî an Hamli’l Esfâri fi’l Esfâr” isimli çalışmasından nakletmiştir. Not: İmam el-Kâsimî eserin asıl metnine, iki ayrı yerde iki âlimin sözüyle eklemede bulunmuştur. Bazı yerlerde de kendi ifadelerini ilave etmiştir ki, yeri geldikçe dipnotlarda bunlara işaret edilecektir. Ayrıca, onun haşiye olarak kaydettiği ifadeleri, dipnotta “Cemaleddin el-Kasimi der ki” şeklinde nakledilecektir.


Kur’an İlimleri Menahilül İrfan Tercümesi (2 Cilt)

Muhammed Abdülazim Zürkani

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 60 TL.

Allah Teâlâ insanların dünya ve ahiret saadetini sağlamak üzere Kur’ân-ı Kerîm’i göndermiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahâbe, vahiy ortamında yaşadıkları için daha sonraki dönemlerde zorunlu hâle gelen tefsir ve usulüne çok fazla ihtiyaç duymamışlardır. Giderek vahyin ilk kaynağından uzaklaşan insanlık vahiy pınarından çıkan bu saf suyu içebilmek için birtakım araçlara ihtiyaç duymuştur. İşte Hicrî I. asrın sonlarından başlamak suretiyle bu kaynağı daha iyi anlamak için sayısı binlerle ifade edilen tefsirler telif etmişler, Kur’ân ilimleri alanında gerek müstakil, gerekse ansiklopedik hüviyette eserler vermişlerdir. Bu alanda XX. yüzyılda yazılmış en önemli kaynaklarından biri de elinizde tercümesi bulunan Menâhilu’l-‘ırfân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân/Kur’ân İlimlerine Dair Bilgi Kaynakları adlı eserdir. Eser, Zerkeşî’nin el-Burhân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân ve Suyûtî’nin el-İtkân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân adlı eserlerinden sonra bu sahada önemli bir yere sahip olmuştur. Ancak müellifin, içinde yaşadığı şartlara çözüm bulmak ve İslâm’ın ilk kaynağı Kur’ân-ı Kerîm’e yapılan itirazlara cevap vermek adına gösterdiği gayret, eseri benzerlerine göre daha ön plana çıkarmıştır. Yıllardır İlahiyat Fakülteleri ile diğer dinî tedrisat yapan kurumlarda okutulmasına ve başucu kaynakları arasında yer almasına rağmen bu eserin tercüme edilmesi ancak bu güne nasip olmuştur. Okunup incelendiği zaman görüleceği üzere eser sadece kendi alanında yazılmış klasik bilgi veren bir kaynak olmaktan ziyade İslâm’ın ilk kaynağı Kur’ân’ı çeşitli yönleriyle ve akla gelebilecek bütün ayrıntılarıyla anlatan, Kur’ân-ı Kerîm’in mu‘ciz bir hidayet rehberi olduğunu haykıran enfes ve doyurucu bir kitaptır.


 

Durusu’l – Lugati’l Arabiyye

Arapça Öğretim Seti – 3 kitap birarada

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 30 TL.

 

 

 

 

 


 

İbn Teymiyye Mecmuu’l Fetava 1.Cilt

Dikkat sadece 1.cilt

Türkiye’nin her yerine kargo dahil 35 TL.

 

 

 

 

 


KİTAP TALEP FORMU

Lütfen adresinize gönderilmesini istediğiniz kitap/ların ücretini IBAN: TR33 0020 5000 0944 6976 5000 01 hesabımıza havale yaptıktan sonra formu doldurunuz. Sizinle irtibata geçilecektir.

Ad Soyad
Cep Telefon
Kargo İçin Adres
İstediğim Kitaplar
Satın almak istediğiniz başka İslami Kitap varsa lütfen not olarak yazın. Sizin için tedarik edelim.
Notlar